ED结尾的过去式动词三种读法

在美国英语里面,发清辅音的字母有:
p、t、k、c、q、f、s(在词首或词中,前或后接清辅音),th(在实词中)、sh、h、ch、tch、ts、tr、wh。
发浊辅音的音标有:
[b] [d] [g] [v] [z] [D] [dr] [dz],此外还有鼻音[m] [n] [ŋ] ,舌则音 [l] [r] 半元音 [w] [j][m] [n] [ŋ] ,这些也都属于浊辅音。

本文出自: http://max333.com/2245.html.著作权归作者所有。转载请注明出处 转载自英语微信群

发表评论